Treści przedmiotu:

  1. Historia i źródła prawa autorskiego.
  2. Przedmiot prawa autorskiego; utwór - definicja, rodzaje. Wyłączenia z kategorii utworów.
  3. Podmiot prawa autorskiego - twórca, współtwórca.
  4. Autorskie prawa osobiste i majątkowe.
  5. Ochrona osobistych i majątkowych praw autorskich. Plagiat i inne przypadki naruszenia prawa autorskiego oraz praw pokrewnych.
  6. Dozwolony użytek chronionych utworów.
  7. Umowy prawa autorskiego.
  8. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji, źródeł informacji.
  9. Znaki towarowe, wzory użytkowe, nazwy geograficzne. Patentowanie wynalazków.

Sylabus znajduje się na stronie: https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=H-OWIP-1S.1